(04-02) ประชุม ชี้แจงระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 1 เชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 116,488.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤษภาคมจ่าย ปช.พัฒนาระบบเบิกจ่ายจริงสิทธิสวัสดิการ อปท.วันที่ 7 พค.6112,088.00
2พฤษภาคมจ่าย รร ดิเอมเพลส จัดปช 7 พค 61104,400.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 116,488.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท