(04-03) ประชุม ชี้แจงปัญหา และแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. และติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดที่มีปัญหา
งบประมาณหลังการปรับแผน : 43,300.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มิถุนายนปช พัฒนาศักยภาพการเบิกจ่ายค่ารักษา43,300.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 43,300.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท