(05-01) โครงการชี้แจงหน่วยบริการในการนำเข้าข้อมูลตรวจสอบเวชระเบียนระบบeMA
งบประมาณหลังการปรับแผน : 272,980.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.สำเนาเอกสาร.ปช.30พย.60 EMA1,800.00
2ธันวาคมจ่ายปช คก ชี้แจงระบบการตรวจสบเวชระเบียนระบบอีกเลคทรอนิค 30พย60 171,072.00
3ธันวาคมรร ดิเอมเพลส จัดปช 30พย60 ยอด 109500 ตัด 05-02 ยอด 9392 (แต่เราตัด sap รหัส 05-01 = 109,500)100,108.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 272,980.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท