(05-03) การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(Coding Audit)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 5,770,230.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.ปช.6-7ธค.603,440.00
2ธันวาคมจ่ายปช คก พัฒนาตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ 6-7 ธค 60 59,800.00
3ธันวาคมชม.ค่าตอบแทนเวช.Coding Audit.6-7/12/60958,720.00
4ธันวาคมจ่ายบจก ช้างคลานเวย์ (เดอะปาร์ค) ค่าจัดปช 6-7 ธค 6094,800.00
5ธันวาคมชม.บจก.ไปรษณีย์ไทย.ค่าไปรณีย์เดือน ธันวาคม 2560 ยอด 36453 ตัด 18-01 = 29303 หัก 05-03 - 7150 (หักเฉพาะค่าส่งเวชระเบียนกลับคืน)7,150.00
6มกราคมจ่าวิลาวรรณ จูแวน จ้างเตรียมเวชระเบียน 30,000.00
7มีนาคมชม.ค่าตอบแทน.Coding+Ema.9-19 กุมภาพันธ์ 25611,278,080.00
8มีนาคมชม.ค่าตอบแทนเวช.Coding Audit+EMA.22.02.2561 - 05.03-2561319,680.00
9เมษายนชม.ตรวจสอบเวชระเบียน.EMA.ครั้งที่ 3/25611,277,120.00
10พฤษภาคมชม.ค่าตอบแทนเวชระเบียน.EMA.ครั้งที่ 4/2561.4001ฉบับ1,280,320.00
11มิถุนายนชม.ค่าตอบแทนเวช.Coding Audit+EMA.1350 ฉบับ431,680.00
12กรกฎาคมชม.ค่าตอบแทนเวช.Coding Audit+EMA.92 ฉบับ29,440.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 5,770,230.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท