(06-01) ประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและสารสนเทศงานทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 211,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนชม.นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์สม.ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ไปแม่ฮ่องสอน.วันที่ 1-2 พย.603,600.00
2พฤศจิกายนจ่ายปช คก พัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานลงทะเบียน 29ตค60-8 พย60 104,680.00
3ธันวาคมจ่ายปช คก พัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานลงทะเบียน 10พย60- 1ธค 60 (คชจ 113740 ตัด 06-01 =102720 ตัด 06-02 = 11020)102,720.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 211,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท