(07-01) ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนผู้ต้องขังในเรือนจำ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 0.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท