(08-01) กิจกรรมประชุมจนท.กลุ่มประกันสุขภาพ เพื่อการวิเคราะงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน UC เน้นเงิน IP OP REFER และติดตามประเมินผลและเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการให้มีความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลได้
งบประมาณหลังการปรับแผน : 61,918.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย ปช คก พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบกองทุน 16 ตค 6023,368.00
2มีนาคมจ่ายปช คก พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการงบกองทุน ค 2/2561 วันที่ 19 มีค 61 38,550.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 61,918.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท