(08-02) ประชุมพัฒนาระบบการจัดเครือข่ายหน่วยบริการและระบบบริการสาธารณสุขเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 168,245.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กรกฎาคมชม.นายวัชรชัย.ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้.3-4 กค.6113,000.00
2กรกฎาคมปช คก พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเขตอำเภอ 3-4 กค 61155,245.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 168,245.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท