(09-02) เพิ่มความร่วมมือทำงานร่วมกับภาคี เครือ ข่ายผ่านคณะทำงานกำหนด แนวทางการใช้จ่ายเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (เชียงใหม่)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 24,902.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนของหน่วยบริการ 30 ตค60 6,052.00
2พฤษภาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง.แฟ้ม Orca ประชุม 5*5 วันที่ 4 พค 61120.00
3พฤษภาคมจ่ายปช คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนของหน่วยบริการ 4 พค 61 18,730.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 24,902.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท