(09-03) เสริมสร้างขับเคลื่อนระบบหลัก ประกันและพัฒนากลไกการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต (Board relation)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 106,012.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พาณิช.วสด.สนง.ป้ายชื่อติดยก.ปช.Board relation.18 มกราคม 2561240.00
2มกราคมจ่ายปช อปสข และ อคม ระดับเขต 1 ชม วันที่ 18 มค 61 40,472.00
3กุมภาพันธ์รร ทวีชล จัดปช 17-18 มค 6165,300.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 106,012.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท