(09-05) การประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ และ ลงเยี่ยมติดตามกำกับหน่วยบริการ 2 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 315,441.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช คณะทำงานวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนและจัดทำข้อเสนอแนะนำเชิงป้องกันแก้ไข 13 พย 60 11,348.00
2พฤศจิกายนชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร.ปช.อคม.ครั้งที่ 4/2560.วันที่ 21 พย.601,500.00
3พฤศจิกายนจ่ายปช คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 21 พย 60 53,714.00
4กุมภาพันธ์ปช คก สนับสนุนการบริหารกองทุนผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุ ภายใต้ อปสข 12กพ6113,310.00
5กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร.ปช.อคม.ครั้งที่ 1/2561.วันที่ 20 กพ.611,500.00
6กุมภาพันธ์ปช คณะอนุกรรมการคุณภาพ 20กพ6148,172.00
7มีนาคมปช.คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน.23กพ619,897.00
8พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร.ปช.อคม.ครั้งที่ 2/2561.วันที่ 21 พค.612,600.00
9พฤษภาคมจ่ายปช คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ 22 พค 61 48,890.00
10สิงหาคมปช คณะอนุภายใต้ออปสข 16-17 สค61 มส38,168.00
11สิงหาคมรูบี้ ค่าเครื่องบิน มส31,820.00
12กันยายนชม.บจก.ช้างคลานเวย์.ปช.อนุกรรมการมาตรฐานบริการ.วันที่ 11กย6120,500.00
13กันยายนปช อคม 11 กย 61 ยอด 47312 เบิกจาก09-05=34022 และ รอเบิกจาก 09-01=1329047,312.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 328,731.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : -13,290.00 บาท