(10-01) ประชุมและนิเทศงานในหน่วยงานและหน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบ 8 ครั้ง 8 จังหวัด
งบประมาณหลังการปรับแผน : 181,552.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนรร อโมรา บจก ภัทรท่าแพ จัดปช 1 พย 6051,900.00
2พฤศจิกายนปช คก ติดตามกำกัลบริการจัดการระบบการดูแลระยะยาวLTC 1พย60102,672.00
3พฤศจิกายนออน-จ่ายปช ติดตามและหารือแนวทางการดำเนินงานLTC ร่วมกับCOC 6 พย 60 26,980.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 181,552.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท