(12-01) ประชุมทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพสู่งานประจำของ สปสช เขต 1 เชียงใหม่ จนถึงกระบวนการของเวทีนำเสนอผลงาน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 108,750.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร 28 ชุด.ประชุม APOS.สวนทวีชล.13/2/611,358.00
2กุมภาพันธ์จ่ายปช ทบทวนงานประจำด้วยกระบวนการคุณภาพ 13 กพ 61 รร สวนทวีชล4,850.00
3มีนาคมรร สวนทวีชล จัด ปช 13 กพ 619,400.00
4มีนาคมจ่ายปช ทบทวนงานประจำด้วยกระบวนการคุณภาพ 26-27 มีค 61 18,500.00
5เมษายนจ่ายปช ประเมิน Cross review 20 เมย 61 1,500.00
6เมษายนจ่ายปช ประเมิน Cross review 25 เมย 61 6,250.00
7มิถุนายนปช คก พัฒนาคุณภาพงานประจำ การบริหารความเสี่ยง 30-31 พค 6122,270.00
8มิถุนายนจ่ายค่าอาหาร จัดปช 7 มิย 615,875.00
9มิถุนายนจ่ายปช ตรวจประเมินคุณภาพไขว้กันภายใน Cross review 4-5 มิย 61 6,250.00
10กรกฎาคมปช พัฒนางานการตรวจประเมิน Cross review 11 กค 617,500.00
11สิงหาคมปช BAR IQA 31กค618,750.00
12สิงหาคมปช พัฒนาคุณภาพงานประจำ 6-7 สค 61 ยอด 17,500 ตัด18-01 =10500 /12-01=70007,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 99,503.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 9,247.00 บาท