(13-01) ประชุม เครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนากลไกการรับรู้ข้อมูลด้านระบบหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 0.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท