(14-01) ประชุมวางแผนร่วมกับผู้รับผิดชอบข้อมูลของหน่วยริการ และผู้รับผิดชอบงานประกัน หรืองานยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชน เขต 1 เชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 0.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท