(17-01) ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบทะเบียน อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (SMC)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 384,556.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนชม.หจก.เอ.พี.คลีนนิ่ง.ถุงหิ้วใส.ใส่ SMC866.70
2ธันวาคมชม.โรงแรมเทวราช.ปช.SmartCard.27พย.6043,600.00
3ธันวาคมชม.โรงแรมลำปางเวียงทอง.ปช.SmartCard.30พย.6043,550.00
4ธันวาคมชม.นายพรหมวิรุฒ.เช่ารถ 6-7 ธันวาคม 603,600.00
5ธันวาคมชม.โรงแรมมันตินี่เชียงราย.ปช.SmartCard.6-7 ธันวาคม 256061,500.00
6ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.SMC.กลุ่มจังหวัดน่าน,ลำปาง,เชียงราย,แพร่,ลำพูน,พะเยา11,500.00
7ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.SMC.กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่4,600.00
8ธันวาคมจ่ายบจก วิภนัย พร็อพเพอร์ตี้ ลำพูน จัดปช การใช้งานระบบลงทะเบียน อปท 15 ธค60 22,200.00
9ธันวาคมรร วีซีดอกคำใต้ จ พะเยา จัดปช ระบบทะเบียน อปท 16ธค6024,500.00
10ธันวาคมรร ดิเอมเพลส จัดปช ระบบทะเบียน 22ธค60122,500.00
11ธันวาคมจ่ายบจก แพร่นครา ค่าจัดปช 13 ธค 60 35,200.00
12มกราคมจ่ายปช งานระบบทะเบียน อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรปชช. 27 พย- 22 ธค 60 10,940.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 384,556.70 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : -0.70 บาท