(18-01) สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,892,610.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.ตค.603,370.50
2ตุลาคมบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา ตค601,990.20
3ตุลาคมจ่าย บมจ.โฮมโปร กระดิ่งประตูสำนักงาน589.00
4ตุลาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.ตค.6011,000.00
5ตุลาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ ตค60 65,736.00
6ตุลาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.ตค.60(ส่วนเกิน)1,660.98
7ตุลาคมค่าวารสาร ตค 60100.00
8ตุลาคมค่านสพ ตค 60465.00
9พฤศจิกายนชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.พย.603,370.50
10พฤศจิกายนชม.บจก.เด่นชัยเทค.ค่าวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
11พฤศจิกายนหจก ชม อีเลคทริค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ15,700.00
12พฤศจิกายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.พย.6011,000.00
13พฤศจิกายนชม.บจก.วินบรอดแบนด์.ค่าเช่าพื้นที่ Web Hosting.www.nhso.info8,000.00
14พฤศจิกายนจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่ากล่องพัสดุ 4,500.00
15พฤศจิกายนชม.บจก.วินบรอดแบนด์.เช่าพื้นที่เว็บ.กองทุน อปท.7,334.00
16พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.582.00
17พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.468.00
18พฤศจิกายนชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วสด.งานบ้านงานครัว.ถุงขยะ821.76
19พฤศจิกายนชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ1,958.10
20พฤศจิกายนชม.ร้านเอ็นพีดีไซค์.ไวนิลภาพพระบรม1,700.00
21พฤศจิกายนชม.บจก.เด่นชัยเทค.วัสดุสำนักงาน.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
22พฤศจิกายนชม.หจก.เอสดับบลิวมีเดีย.ค่าก้านไมค์+สาย HDMI2,889.00
23พฤศจิกายนชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษเช็ดมือ2,197.78
24พฤศจิกายนชม.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์.ชากาแฟ1,349.50
25พฤศจิกายนค่าไฟฟ้า ตค 6040,315.00
26พฤศจิกายนจ่ายบมจ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กระดาษเช็ดหน้า น้ำตาลทราย กาแฟ น้ำดื่ม 1,349.50
27พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ค่าวัสดุสำนักงาน.1,722.00
28พฤศจิกายนชม.บจก.นครพิงค์ออโตเมชั่น.ค่าซ่อมเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ1,070.00
29พฤศจิกายนชม.หจก.เค.เอส.วิชั่น.ค่าผลิตซองจดหมายสำนักงาน10,700.00
30พฤศจิกายนชม.บจก.เด่นชัยเทค.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
31พฤศจิกายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.พย.60(ส่วนเกิน)6,025.09
32พฤศจิกายนชม.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกองบิน 41.ค่าน้ำมัน.ปจด.พย.608,290.00
33ธันวาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.ธค.603,370.50
34ธันวาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.ธค.6011,000.00
35ธันวาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา พย 60 1,990.20
36ธันวาคมจ่ายค่าตอบแทนผฎิบัติงานพิเศษ สุรินทร์ /พสิษฐ์ 12-14 พย60 600.00
37ธันวาคมจ่ายสถานีบริการกกองบิน 41 ค่าน้ำมัน ตค 60 4,815.00
38ธันวาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ พย 60 55,986.00
39ธันวาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ วารสาร พย 60 550.00
40ธันวาคมจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า ปจด พย 60 38,348.60
41ธันวาคมชม.บจก.เด่นชัยเทค.วสด.สนง.กระดาษ5,000.00
42ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารหนังสือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ จำนวน 118 ชุด ส่ง รพ.1,888.00
43ธันวาคมจ่ายบจก ริโก้ หมึกพิมพ์ 8,926.00
44ธันวาคมจ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ พย 60 1,986.24
45ธันวาคมชม.หจก.สุชาติ.จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูห้องน้ำฝั่งเจ้าหน้าที่2,247.00
46ธันวาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.ธค.60(ส่วนเกิน)2,292.92
47ธันวาคมค่าน้ำประปา ธค601,990.20
48ธันวาคมจ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ ตค 601,963.77
49ธันวาคมชม.บจก.ไปรษณีย์ไทย.ค่าไปรณีย์เดือน ธันวาคม 2560 29,303.00
50มกราคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.มค.613,370.50
51มกราคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มค.6111,000.00
52มกราคมชม.จ่ายค่าล้างรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน 6กว5317กทม.วันที่ 3 มกราคม 61260.00
53มกราคมชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วัสดุงานบ้านงานครัว.ไม้กวาด+ถุงขยะ1,247.62
54มกราคมชม.จ่ายค่าล้างรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน 2กม4815 กทม.วันที่ 4 มกราคม 61240.00
55มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สำนักงาน1,748.00
56มกราคมจ่ายค่าล้างรถสนง 6กว-5317 กทม 260.00
57มกราคมชม.บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด.ค่าซ่อม Notebook เครือออน642.00
58มกราคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วสด.งานบ้านงานครัว4,155.88
59มกราคมชม.ร้านสตาร์ปริ้น.วสด.สนง.หมึกปริ้นเตอร์เครื่องอัจฉราพรรณ3,600.00
60มกราคมชม.บจก.ริโก้.หมึกสำนักงาน10,532.00
61มกราคมชม.บจก.เด่นชัยเทค.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
62มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการจัดการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง1,908.00
63มกราคมชม.จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.ธค.60465.00
64มกราคมชม.ร้านวรพันธ์(สมศักด์).ค่าวารสาร.ปจด.ธค.60100.00
65มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สำนักงาน364.00
66มกราคมจ่ายสถานีบริการกองบิน 41 ค่าน้ำมัน ธค 60 2,500.00
67มกราคมจ่ายบจก เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น เนสกาแฟ โอวัลติล น้ำตาล 1,888.50
68มกราคมชม.หจก.เชียงใหม่อีเล็กทริค1999.ค่าซ่อมแอร์ห้องประชุม 1 + Server2,500.00
69มกราคมจ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด ตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ 15-16 มค 61 300.00
70มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ค่าวัสดุสำนักงาน1,748.00
71มกราคมชม.หจก.เค.เอส.วิชั่น.วสด.สนง.ซองน้ำตาล24,075.00
72มกราคมชม.หจก.เจอาร์.Scanเอกสารลงแผ่นCD.รายงานรายไตรฯ.604,767.00
73มกราคมจ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ปจด.ธค.60 37,899.60
74มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง1,579.00
75มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.1,008.00
76มกราคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มค 61 1,990.20
77มกราคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มค.61(ส่วนเกิน)2,382.03
78มกราคมชม.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง.ปจด.มค.615,860.00
79กุมภาพันธ์ชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.กพ.613,370.50
80กุมภาพันธ์ชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.กพ.6111,000.00
81กุมภาพันธ์ชม.นายฉัตรชัย ดมดอก.ค่าจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสำนักงาน4,500.00
82กุมภาพันธ์ชม.ร้านไอแสตมป์เฮาส์.ตรายางหล่อ F8 40*90 mm1,150.00
83กุมภาพันธ์ชม.บจก.เด่นชัยเทค.ตรวจ-เช็คทำความสะอาดเครื่องโทรสาร1,050.00
84กุมภาพันธ์ชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วัสดุงานบ้านงานครัว.น้ำยาเคลือบงาน ผ้าขนหนู1,502.28
85กุมภาพันธ์จ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ ธค60 1,737.79
86กุมภาพันธ์ชม.บจก.เด่นชัยเทค.ค่าวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร4,950.00
87กุมภาพันธ์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มค 615,860.00
88กุมภาพันธ์ชม.ร้านไอสแตมป์.ตรายางตัดงบประมาณ+ตรายางนงนุช595.00
89กุมภาพันธ์จ่ายบจก ริโก้ ค่าเช่า+ใช้ เครื่องถ่ายเอกสาร ปจด.มค.61 13,382.00
90กุมภาพันธ์จ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ปจด.มค 61 27,836.50
91กุมภาพันธ์ชม.หจก.เอสดับบลิวมีเดีย.ค่าซ่อมเครื่อง LCD Projector.ห้องประชุม 114,766.00
92กุมภาพันธ์จ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด และ สุรินทร์ อินแหลง ค่าตอบแทนพิเศษ 12 , 15 กพ 61 600.00
93กุมภาพันธ์สมศักดิ์ นสพ มค 61420.00
94กุมภาพันธ์สมศักดิ์ วารสาร มค 61100.00
95กุมภาพันธ์บมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ มค 612,418.95
96กุมภาพันธ์บจก ไปรษณีย์ ค่าปณ มค 6143,387.00
97กุมภาพันธ์ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วัสดุงานบ้านงานครัว.กระดาษชำระ3,176.83
98กุมภาพันธ์ชม.บจก.เด่นชัยเทค.วัสดุสำนักงาน.กระดาษถ่ายเอกสาร4,950.00
99กุมภาพันธ์ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.1,307.00
100กุมภาพันธ์ชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.กพ.61(ส่วนเกิน)785.08
101มีนาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.มีค.613,370.50
102มีนาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มีค.6111,000.00
103มีนาคมจ่ายคท พิเศษ พสิษฐ์ 27กพ61300.00
104มีนาคมจ่ายปณ ไทย ค่าน้ำประปา กพ 611,990.20
105มีนาคมค่าน้ำดื่ม 204.00
106มีนาคมน้ำดื่ม กาแแฟ หลอดไฟ934.00
107มีนาคมค่าไฟฟ้า กพ 6127,517.20
108มีนาคมชม.หจก.ช.สุชาติการช่าง.ซ่อมประตูสำนักงานฝั่งห้องประชุม1,200.00
109มีนาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สำนักงาน.1,593.00
110มีนาคมชม.บจก.เด่นชัย.ซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร2,200.00
111มีนาคมชม.หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค.ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ16,210.50
112มีนาคมสมศักดิ์ วารสาร กพ 61100.00
113มีนาคมชม.จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.กพ.61420.00
114มีนาคมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กพ 616,070.00
115มีนาคมชม.การไฟฟ้า.ค่าซ่อมฟิวส์.ไฟฟ้าดับ536.31
116มีนาคมค่าไปรษณีย์ กพ 6128,304.00
117มีนาคมชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วัสดุงานบ้านงานครัว1,386.72
118มีนาคมชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร4,950.00
119มีนาคมบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ กพ 611,876.62
120มีนาคมชม.บจก.ไอเดียเฟอร์นิเจอร์.ค่าซ่อมเก้าอี้-เครือออน535.00
121มีนาคมชม.การไฟฟ้า.ค่าไฟฟ้า.ประจำเดือน.มีนาคม 256138,647.50
122มีนาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.สำเนาคู่มือ LTC.พี่แดงรัชนีวัลย์ 2 เล่ม (190*2)380.00
123มีนาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มีค.61(ส่วนเกิน)1,169.26
124มีนาคมบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มีนาคม 25611,990.20
125เมษายนชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.เมย.613,370.50
126เมษายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.เมย.6111,000.00
127เมษายนจ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด ตท ปฎิบัติงานพิเศษ 25 มีค 61 300.00
128เมษายนชม.บจก.ไอเดียเฟอร์นิเจอร์.ซ่อมเก้าอี้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนขาเก้าอี้856.00
129เมษายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.กระดาษเหลือง570.00
130เมษายนจ่ายบจก ไปรษณีย์ ค่าปณ มีค 6132,091.00
131เมษายนจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีค 619,170.00
132เมษายนจ่ายค่าโทรศัพท์ มีค 612,168.57
133เมษายนชม.เจอาร์.สำเนาเอกสาร LTC.แจ้งการสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุข618.00
134เมษายนชม.หจก.เจอาร์.ค่าสำเนาคู่มือ LTc.แจกวันที่ 23 เมษายน 6142,160.00
135เมษายนชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร4,950.00
136เมษายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.484.00
137เมษายนค่าไฟฟ้า เมย 6137,150.00
138เมษายนบจก เอ พี คลีนนิ่ง กระดาษเช็ดมือ2,140.00
139เมษายนนสพ มีค 61465.00
140เมษายนวารสาร มีค 61100.00
141เมษายนค่าน้ำ เมย 611,990.20
142เมษายนสุรินท ค่าตอบแทนพิเศษ 22-23 เมย61300.00
143เมษายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.เมย.61(ส่วนเกิน)1,183.13
144เมษายนชม.จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่.ค่าหนังสือพิมพ์+วารสาร.ปจด.เมย.61490.00
145เมษายนชม.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกองบิน 41.ค่าน้ำมัน.ปจด.เมย.615,750.00
146เมษายนจ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ เมย.611,904.87
147พฤษภาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.พค.613,370.50
148พฤษภาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.พค.6111,000.00
149พฤษภาคมชม.บิ๊กซี.วัสดุงานบ้านงานครัว.ชา กาแฟ793.00
150พฤษภาคมชม.บจก.เด่นชัย.ค่าวัสดุสำนักงาน.หมึก Cannon 3,008.00
151พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.ค่าจ้าง Scan รายงานกองทุน ลงแผ่น CD1,325.00
152พฤษภาคมจ่ายการไฟฟ้า ซ่อมบำรุง643.22
153พฤษภาคมชม.บจก.ริโก้(ประเทศไทย).ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ SP250.ฝั่งผู้บริหาร8,128.79
154พฤษภาคมชม.บจก.แพนไทยแอร์.ส่งเอกสารไปกทม.ส่ง สตง170.00
155พฤษภาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง.คลิป 108 ตราช้าง470.00
156พฤษภาคมชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วสด.งานบ้านงานครัว.1,878.92
157พฤษภาคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ4,155.88
158พฤษภาคมชม.หจก.เชียงใหม่อิเลคทริค 1999.ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ.หน้าเครื่องถ่ายเอกสารฝั่งผู้บริหาร8,560.00
159พฤษภาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ เมย 61 27,030.00
160พฤษภาคมจ่ายสถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน 41 ค่าน้ำมัน เมย 61 5,750.00
161พฤษภาคมชม.บจก.เด่นชัยเทค.ค่าวัสดุสำนักงาน4,950.00
162พฤษภาคมชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร4,950.00
163พฤษภาคมชม.การไฟฟ้า.ค่าไฟฟ้า ปจด.พค.6150,163.70
164พฤษภาคมชม.บจก.ไอเดียเฟอร์นิเจอร์.ซ่อมเก้าอี้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนขาเก้าอี้856.00
165พฤษภาคมชม.บจก.ริโก้.หมึก Printer SP250 สีดำ ผู้บริหาร3,676.00
166พฤษภาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง2,736.00
167พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.scan เอกสารส่ง สตง (61A00700+61A00028+61A00300)9,750.00
168พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.scan เอกสารส่ง สตง (61A00700+60A01026)12,780.00
169พฤษภาคมชม.นายสุรินทร์ อินแหลง.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานพิเศษ.29 พค.61300.00
170พฤษภาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง.สติ๊กเกอร์ A152,715.00
171พฤษภาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.พค.61(ส่วนเกิน)2,729.73
172พฤษภาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง.ถ่านอัลคาไลน์540.00
173มิถุนายนชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.มิย.613,370.50
174มิถุนายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มิย.6111,000.00
175มิถุนายนพสิษฐ์ ตท พิเศษ 3-4 มีค 61600.00
176มิถุนายนชม.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์.งานบ้านงานครัว814.00
177มิถุนายนชม.บจก.เชียงใหม่โพสสตาร์.วสด.งานบ้านงานครัว506.00
178มิถุนายนจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา พค611,990.20
179มิถุนายนชม.กรกช.ค่าล้างรถยนต์สำนักงาน 3 คัน (เก๋ง1+ตู้2)800.00
180มิถุนายนสถานีบริการกองบิน ค่าน้ำมัน พค 616,910.00
181มิถุนายนบจก ไปรษณีย ค่าปณ พค 6119,658.00
182มิถุนายนชม.บจก.เด่นชัย.วสด.สนง.กระดาษสำนักงาน4,950.00
183มิถุนายนชม.บจก.นอร์ทเทิร์น โปรซีเคียว.ค่าปรับปรุงประตูสำนักงาน 3 จุด5,450.00
184มิถุนายนชม.นายฉัตรชัย ดมดอก.ค่าเปลียนหลอดไฟฟ้า5,160.00
185มิถุนายนบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ พค 611,842.75
186มิถุนายนนายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ วารสาร พค 61100.00
187มิถุนายนสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ พค 61465.00
188มิถุนายนบจก ไปรษณีย์ ค่าน้ำประปา 1,990.20
189มิถุนายนชม.ก็อปปี้กราฟฟิค.ค่าถ่ายเอกสาร พรบ.จัดซื้อ 2 เล่ม280.00
190มิถุนายนชม.บจก.ริโก้.หมึกพิมพ์ SP201.เครื่องเจ้าหน้าที่ (ชนิดา+ชมพูนุช)5,082.00
191มิถุนายนชม.บจก.เอ.พี.คลีนนิ่ง.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว1,399.56
192กรกฎาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.กค.613,370.50
193กรกฎาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.กค.6111,000.00
194กรกฎาคมจ่ายค่าตอบแทนผฎิบัติงานพิเศษ สุรินทร์ /พสิษฐ์ 4-5 กค.61600.00
195กรกฎาคมบจก โคเวย์ เครื่องกรองน้ำ จ้างบริการ7,100.00
196กรกฎาคมจ่ายค่ากาแฟ น้ำดื่ม น้ำยาล้างจาน บส 5มีค611,186.00
197กรกฎาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ค่าวัสดุสำนักงาน1,250.00
198กรกฎาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุงานบ้านงานครัว1,306.00
199กรกฎาคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วสด.งานบ้านงานครัว3,176.83
200กรกฎาคมชม.ประสิทธิ์.วัสดุงานบ้านงานครัว.เชือกฟาง96.00
201กรกฎาคมชม.หจก.สุชาติการช่าง.เปลี่ยนโช๊คประตูห้องน้ำ2,247.00
202กรกฎาคมชม.หจก.ศิริวงศืพานิช.วัสดุสำนักงาน.อุปกรณ์จัดประชุม982.00
203กรกฎาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วัสดุสำนักงาน.2,700.00
204กรกฎาคมชม.ชนิดา.วัสดุงานบ้านงานครัว.เมล็ดกาแฟ230.00
205กรกฎาคมประสิทธิ์ ค่าเชือกฟาง96.00
206กรกฎาคมค่าไฟฟ้า มิย6141,917.30
207กรกฎาคมสถานีบริการเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน กค613,330.00
208กรกฎาคมบจก ไปรษณีย์ ค่าปณ มิย 6129,746.00
209กรกฎาคมค่าตท พิเศษ สุรินทร์ และ พสิษฐ์ 4 กค 61600.00
210กรกฎาคมบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ มิย612,292.55
211กรกฎาคมสมศักดิ์ ค่านสพ มิย 60450.00
212กรกฎาคมสมศักดิ์ ค่าวารสาร มิย 61100.00
213กรกฎาคมชม.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง1,108.00
214กรกฎาคมชม.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง648.00
215กรกฎาคมชม.ประสิทธิ์.เมล็ดกาแฟ440.00
216กรกฎาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.กค.61(ส่วนเกิน)686.85
217สิงหาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.สค.613,370.50
218สิงหาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.สค.6111,000.00
219สิงหาคมค่าไฟฟ้า กค 6145,717.10
220สิงหาคมค่าน้ำประปา กค 611,990.20
221สิงหาคมบจก เด่นชัยเทค กระดาษถ่ายเอกสาร4,950.00
222สิงหาคมชม.บจก.ชิชาง.ค่าซ่อม Notebook.โชติกา4,252.00
223สิงหาคมชม.ร้านหายตันเซอร์วิส.ค่าทะลวงท่อชักโครกห้องน้ำชาย1,605.00
224สิงหาคมชม.หจก.เค.เอส.วิชั่น.ค่าจ้างทำซองจดหมายสำนักงาน(เบอร์9).PO331-190910,700.00
225สิงหาคมชม.หจก.เค.เอส.วิชั่น.ซองจดหมายขยายข้าง.331000189841,730.00
226สิงหาคมค่าไปรษณีย์ กค 6157,717.00
227สิงหาคมวารสาร กค 61100.00
228สิงหาคมนสพ กค61465.00
229สิงหาคมชม.บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์.ซ่อม Notebook Lenovo E460.ประมวล2,675.00
230สิงหาคมชม.นายพรหมวิรุฒิ.ค่าจ้างรถตู้ 8 สิงหาคม 61.ติดตามงาน LTC ลำปาง.เครือออน2,700.00
231สิงหาคมปช พัฒนาคุณภาพงานประจำ 6-7 สค 61 ยอด 17,500 ตัด18-01 =10500 /12-01=700010,500.00
232สิงหาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าหมึกพริ้นเตอร์ SPS250.สีดำ.เครื่องผู้บริหาร3,676.00
233สิงหาคมชม.บจก.ริโก้.หมีีกพริ้นเตอร์ SP3400SF.เครื่องประสิทธิ์+ธนปภา10,500.00
234สิงหาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิค.สำเนาหนังสือส่งรพ.(จินตนา).331-19263,402.00
235สิงหาคมค่าน้ำมัน กค615,770.00
236สิงหาคมบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ กค 612,266.80
237สิงหาคมชม.หจก.เอส ดับบลิวมีเดีย.ค่าซ่อมเครื่อง Lcd.331-19188,399.50
238สิงหาคมชม.บจก.เด่นชัย.ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร.331-19244,950.00
239สิงหาคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษเช็ดมือ3,176.83
240สิงหาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิคดีไซน์.scanเอกสารลงcd-331-1932180.00
241สิงหาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สำนักงาน.จัดประชุมพัฒนาเรื่องร้องเรียน.29-30 สค.61.331-1934300.00
242สิงหาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สำนักงาน.331-1923120.00
243สิงหาคมชม.จ้างเปลี่ยนถ่านเครื่องคิดเลข.โชติกา50.00
244สิงหาคมชม.บจก.เอกชัย.งานบ้านงานครัว1,694.00
245สิงหาคมกล่องพัสดุ3,900.00
246สิงหาคมค่านำ้ประปา สค 611,990.20
247สิงหาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าซ่อมPrintersp3400.เครื่องประสิทธิ์.331-19257,536.01
248สิงหาคมค่าไฟฟ้า สค 6136,231.70
249สิงหาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.สค.61(ส่วนเกิน)658.16
250กันยายนชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.กย.613,370.50
251กันยายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.กย.6111,000.00
252กันยายนชม.ริโก้.ค่าหมึก sp201hs.เครื่องชมพูนุช5,082.00
253กันยายนค่าไฟฟ้า สค 6128,893.00
254กันยายนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สค615,530.00
255กันยายนค่าน้ำประปา กย 611,990.20
256กันยายนชม.นายวิทยา.ค่าจ้างเหมาบริการ-รถตู้.ไปรพ.สันทราย ตรวจไต2,500.00
257กันยายนพสิษฐ์ ค่าตท พิเศษ 29-31 สค 61900.00
258กันยายนชม.บจก.ชิชาง.ซ่อมคอมพิวเตอร์.พูลทรัพย์ 331-19362,418.00
259กันยายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.เม้าส์.331-1935720.00
260กันยายนชม.วิทยา.ค่าจ้างเหมาบริการ-รถตู้ 6 กย 61.ตรวจประเมินหน่วยบริการลำปาง.331-19383,000.00
261กันยายนสมศักดิ์ นสพ วารสาร สค 61565.00
262กันยายนชม.บจก.เด่นชัย.ค่าวัสดุสำนักงาน.กระดาษถ่ายเอกสาร.331-19474,950.00
263กันยายนชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วัสดุงานบ้านงานครัว.331-19412,809.82
264กันยายนชม.นายวิทยา.ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้-ตรวจประเมินรพ.ในจังหวัดชม.7กย61.331-19392,500.00
265กันยายนชม.ประสิทธิ์.วัสดุคอมพิวเตอร์ (K/B ตัวเลข OKER2610)290.00
266กันยายนชม.นายพสิษฐ์+สุรินทร์.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานพิเศษ.6กย61.Presstour600.00
267กันยายนชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง.331-1942180.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,730,871.38 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 161,738.62 บาท