(19-01) Individual Development Plan บุคลากร สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ 10 คน/ปีตามผลการประเมินสมรรถนะประจำปี
งบประมาณหลังการปรับแผน : 134,500.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์จ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช อบรม วิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล 7-9 กพ61 18,160.00
2พฤษภาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ปช การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขอนแก่น 30เมย -1 พค 61 8,280.00
3พฤษภาคมจ่ายค่าอบรมลงทะเบียน การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ 3 คน ๆ ละ 6500 บาท 19,500.00
4พฤษภาคมสรัญญา ดท ปช Healthcare 13-15พค6115,020.00
5มิถุนายนจ่ายสิริพร เว๊าะห์บ๊ะ ค่าหลักสูตรอบรม ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 วันที่ 13-31 สค 61 24,000.00
6มิถุนายนจ่ายกรกช พิมสาร ค่าหลักสูตรอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 8 กค - 3 สค 61 30,000.00
7กรกฎาคมจินตนา / ขจรศักดิ์ อบรม cfo 26-29 มิย 6116,040.00
8กรกฎาคมกรกช ค่าอบรม 5-6 กค 613,500.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 134,500.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท