(19-02) อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร สปสช.เขต 1 ชม.โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 0.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท