(19-03) พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ให้แก่บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่.เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 0.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท