(19-04) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ เสริมสร้างค่านิยมองค์กร (ACCEPT) ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 0.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท