(20-01) ประชุมคณะกรรมการไตระดับเขต / จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าถึงระบบบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการ 5 หน่วย
งบประมาณหลังการปรับแผน : 330,600.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย.ปช.คณะกรรมการไตระดับเขต1 วันที่ 3 ตค.6014,976.00
2ตุลาคมจ่าย ปช ชี้แจงแนวทางการจัดบริการล้างไตผ่านช่องท้องและตรวจประเมินหน่วยบริการ พะเยา 11 ตค 6018,908.00
3พฤศจิกายนปช กรรมการไต 21 พย 6019,576.00
4ธันวาคมจ่ายปช ชี้แจงแนวทางการจัดบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 1 ธค 60 9,698.00
5ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.ไตวาย 15 ธค.6011,602.50
6ธันวาคมรร ดิเอมเพรส จัด ปช ชี้แจงไต 15ธค6041,650.00
7ธันวาคมปช คณะกรรมการไต 19 ธค 6013,160.00
8มกราคมจ่ายปช คณะกรรมการไต วันที่ 23 มค61 16,694.00
9กุมภาพันธ์จ่ายสิริพร ดท ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 12-13 กพ 61 ชร 7,830.00
10มีนาคมปช.คณะทำงานไตระดับเขต 1 ครั้งที่ 5/2561.27 กพ 256118,310.00
11มีนาคมจ่ายปช คณะกรรมการไต วันที่ 20 มีค 61 21,530.00
12มีนาคมจ่ายปช ชี้แจงแนวทางการบริการล้างไตผ่านช่องท้อง 28-29 มีค 61 รพ พาน ชร 15,714.00
13เมษายนจ่ายปช ชี้แจงแนวทางการจัดบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 19 เมย 61 รพ งาว ลำปาง 8,340.00
14เมษายนจ่าย ปช คณะกรรมการไต ค.7/61 -22 พค 61- 17,840.00
15พฤษภาคมจ่ายปช คณะกรรมการไตระดับเขต 22 พค 61 16,598.00
16มิถุนายนปช คณะทำงานไต 9 มิย 6120,898.00
17กรกฎาคมปช ตรวจประเมินขี้นทะเบียนหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 25กค613,544.00
18กรกฎาคมปช การบริการงานสร้างความเข้มแข็งพัฒนาระบบบำบัดทดแทนไต 24กค6118,548.00
19สิงหาคมปช คณะทำงานไต 14สค6110,484.00
20กันยายนดท ปช ตรวจประเมินไตเทียม รพ สันทราย 4 กย 613,544.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 309,444.50 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 21,155.50 บาท