(23-02) กำกับติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉพาะพื้นที่ในระดับบริการปฐมภูมิ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 80,080.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มิถุนายนปช ติดตามการดำเนินงาน PPA 7 มิย6154,880.00
2มิถุนายนรร ดวงตะวัน จัดปช 7 มิย 6125,200.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 80,080.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท