(24-01) จัดประชุมสร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์และโปรแกรมการบันทึกข้อมูล
งบประมาณหลังการปรับแผน : 223,660.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.ทารกแรกเกิด.20 กพ 616,900.00
2กุมภาพันธ์รร แม่ปิง จัดปช 20 กพ6167,500.00
3กุมภาพันธ์ปช การบันทึกข้อมูลคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์ 20กพ6124,520.00
4สิงหาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิคดีไซน์.ค่าจ้างสำเนาเอกสารปช.ค่าเสื่อม.16สค.6111,050.00
5สิงหาคมรร ดิเอมเพลส จัดปช 16 สค 61103,300.00
6สิงหาคมปช จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุน 16 สค 6110,390.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 223,660.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท