(28-01) พัฒนาเครือข่ายการป้องกัน ดูแล ผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS ได้แก่ กลุ่ม NGO เครือข่ายศอร. กรมราชทัณฑ์ กรมควบคุมโรค สสจ. หน่วยบริการ และ พัฒนาความเข้มแข็งคณะทำงานด้านบริการผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS ประชุมคณะทำงาน 1 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 158,221.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารปช.Hiv.25ธค.603,600.00
2ธันวาคมจ่ายปช ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV 25 ธค 60 58,312.00
3มกราคมชม.จ่าย โรงแรมศิรินาถการเด้น.ปช.Hiv.25 ธค 6028,150.00
4มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.29 มกราคม 611,025.00
5กุมภาพันธ์จ่ายปช คก พัฒนาความเข้มแข็งด้านบริการเชื้อวัณโรค 29 มค 61 32,134.00
6เมษายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.10 เมษายน 25611,000.00
7เมษายนจ่ายปช คก พัฒนาความเข้มแข็งด้านบริการเชื้อวัณโรค10 เมย 61 ยอด 39,446 ขอเพิ่มกลางปี 23,221 เกิน 5446 / ตัด28-01=34000 ตัด 29-01 =544634,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 158,221.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท