(29-01) บริหารจัดการโรคต้อกระจก 1. ประชุมคณะทำงานต้อกระจกเพื่อจัดสรรโควต้า 2. ประชุมคณะทำงานต้อกระจกเพื่อติดตามการดำเนินงานผ่าตัดตามโควต้า 3. ประชุมสรุปงานโรคต้อกระจก
งบประมาณหลังการปรับแผน : 174,888.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์จ่ายปช คณะทำงานโรคต้อกระจก ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30มค61 39,048.00
2เมษายนจ่ายปช คก พัฒนาความเข้มแข็งด้านบริการเชื้อวัณโรค10 เมย 61 ยอด 39,446 ขอเพิ่มกลางปี 23,221 เกิน 5446 / ตัด28-01=34000 ตัด 29-01 =54465,446.00
3เมษายนจัดปช ชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลธารัสซีเมีย 9 เมย6173,500.00
4มิถุนายนปช คณะทำงานโรคต้อกระจก 22มิย6131,894.00
5สิงหาคมรร ดิเอมเพลส จัด ปช 27สค61 ยอด 17500 ตัด 29-01=1126 ตัด29-03=167341,126.00
6สิงหาคมปช ข้อเข่่าเสื่อม 27 สค 61 คชจ 48042 ตัด 29-03=41682 ตัด 29-01=63606,360.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 157,374.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 17,514.00 บาท