(29-03) ประชุมคณะทำงานข้อเข่า 5 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 120,896.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมจัดปช คณะทำงานผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 28 ธค 6020,236.00
2กุมภาพันธ์ปช คณะทำงานการจัดการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 22กพ6124,008.00
3พฤษภาคมจ่ายปช คณะทำงานบริหารจัดการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 3 พค 61 16,636.00
4สิงหาคมรร ดิเอมเพลส จัด ปช 27สค61 ยอด 17500 ตัด 29-01=1126 ตัด29-03=1673416,734.00
5สิงหาคมค่าที่พัก รร ดิเอมเพลส จัดปช 27 สค 611,600.00
6สิงหาคมปช ข้อเข่่าเสื่อม 27 สค 61 คชจ 48042 ตัด 29-03=41682 ตัด 29-01=636041,682.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 120,896.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท