(30-01) สร้างความเข้าใจในการเบิกชดเชยสิทธิประโยชน์วัคซีนไข้หวัดใหญ่, EPI vaccine, EPI นักเรียน & ประชุมชี้แจงแนวทางประจำปีให้หน่วยบริการ ผู้เข้าร่วมประชุม สสจ. 8 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 0.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท