(30-02) การสร้างเครือข่ายยาต้านพิษเพื่อให้เกิดการเข้าถึงยา
งบประมาณหลังการปรับแผน : 48,290.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.ค่าสำเนาเอกสารประชุม.22ธันวาคม604,600.00
2ธันวาคมชม.บจก.ช้างคลานเวย์.ปช.เซรุ่มพิษงู.22ธค6022,050.00
3มกราคมจัดปช ชี้แจงการใช้เซรุ่มต้านพิษงู 22 ธค 6021,640.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 48,290.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท