(31-01) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหน้าที่และสิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นสิทธิตามกฎหมายในกลุ่มให้บริการและผู้รับบริการเขต ๑ เชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 471,250.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.ตค.605,000.00
2ตุลาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.ตค.607,500.00
3ตุลาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.ตค.605,350.00
4ตุลาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.ตค.605,350.00
5ตุลาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.ตค.607,500.00
6ตุลาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.ตค.603,000.00
7พฤศจิกายนชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.พย.605,000.00
8พฤศจิกายนชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.พย.602,400.00
9พฤศจิกายนชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.พย.607,500.00
10พฤศจิกายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.พย.605,350.00
11พฤศจิกายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.พย.605,350.00
12พฤศจิกายนชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.พย.607,500.00
13ธันวาคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.ธค.605,000.00
14ธันวาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.ธค.602,400.00
15ธันวาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.ธค.607,500.00
16ธันวาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.ธค.605,350.00
17ธันวาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.ธค.605,350.00
18ธันวาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.ธค.607,500.00
19มกราคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.มค.615,000.00
20มกราคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.มค.617,500.00
21มกราคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.มค.615,350.00
22มกราคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.มค.615,350.00
23มกราคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.มค.617,500.00
24มกราคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.มค.612,400.00
25กุมภาพันธ์ชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.กพ.615,000.00
26กุมภาพันธ์ชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.กพ.612,400.00
27กุมภาพันธ์ชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.กพ.617,500.00
28กุมภาพันธ์ชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.กพ.615,350.00
29กุมภาพันธ์ชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.กพ.615,350.00
30กุมภาพันธ์ชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.กพ.617,500.00
31มีนาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.มีค.612,400.00
32มีนาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.มีค.617,500.00
33มีนาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.มีค.615,350.00
34มีนาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.มีค.615,350.00
35มีนาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.มีค.617,500.00
36เมษายนชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.เมย.617,500.00
37เมษายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.เมย.615,350.00
38เมษายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.เมย.615,350.00
39เมษายนชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.เมย.617,500.00
40เมษายนชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.เมย.612,400.00
41พฤษภาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.พค.613,000.00
42พฤษภาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.พค.617,500.00
43พฤษภาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.พค.615,350.00
44พฤษภาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.พค.615,350.00
45พฤษภาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.พค.617,500.00
46พฤษภาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.จัดประชุม ยสร5,825.00
47พฤษภาคมปช เครือข่าย พะเยา 26-27 พค 6129,775.00
48มิถุนายนชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.มิย.612,400.00
49มิถุนายนชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.มิย.617,500.00
50มิถุนายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.มิย.615,350.00
51มิถุนายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.มิย.615,350.00
52มิถุนายนชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.มิย.617,500.00
53กรกฎาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.กค.613,000.00
54กรกฎาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.กค.617,500.00
55กรกฎาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.กค.615,350.00
56กรกฎาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.กค.615,350.00
57กรกฎาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.กค.617,500.00
58กรกฎาคมชม.นส.พวงทอง ว่องไว.จ้างเหมาประเมินการรับรู้เรื่องสิทธิและประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการและผู้รับบริการระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 256171,650.00
59สิงหาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.สค.612,400.00
60สิงหาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.สค.617,500.00
61สิงหาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.สค.615,350.00
62สิงหาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.สค.615,350.00
63สิงหาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.สค.617,500.00
64กันยายนชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.กย.612,400.00
65กันยายนชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.กย.617,500.00
66กันยายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.กย.615,350.00
67กันยายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.สค.615,350.00
68กันยายนชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.สค.617,500.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 471,250.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท