(31-02) สร้างเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้หน้าที่และสิทธิให้แก่เยาวชนนักสื่อสารในโรงเรียน (ยสร.)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 399,157.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วัสดุสำนักงาน.ปากกา.ประชุม1,675.00
2มีนาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.สำเนาคู่มือผู้ใช้บริการ6,365.00
3เมษายนจ่าย ปช.คก สร้างเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในโรงเรียน รุ่น 1 วันที่ 28-29 มีค.61 อ.ลี้ จ.ลำพูน55,132.00
4เมษายนจ่าย ปช.คก สร้างเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในโรงเรียน รุ่น 2 วันที่ 31มีค-1เมย.61 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน96,056.00
5เมษายนจ่าย ปช.คก สร้างเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษารุ่น 3 วันที่ 6-7 เมย 61 จ.น่าน101,928.00
6พฤษภาคมจ่ายปช คก เครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษา รุ่น 4 วันที่ 19-20 พค 61 71,262.00
7พฤษภาคมปช เครือข่าย พะเยา 26-27 พค 6166,739.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 399,157.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท