(32-02) ประชุมอนุกรรมการฯ กรณีผุ้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการบริการ 12 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 146,700.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย ปช.คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง กรณีผู้ให้ วันที่ 4 ตค.6013,892.00
2พฤศจิกายนจ่ายปช อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 1 พย 60 11,452.00
3ธันวาคมจ่ายปช อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 6 ธค 60 11,452.00
4มกราคมจ่ายปช คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง กรณีผู้ให้ วันที่ 10 มค 61 11,452.00
5กุมภาพันธ์จ่ายปช คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง 14 กพ 61 13,252.00
6เมษายนจ่ายปช คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง 4 เมย 6 15,692.00
7พฤษภาคมจ่ายปช คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2 พค 61 13,252.00
8มิถุนายนจ่ายปช คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 6 มิย 61 15,052.00
9กรกฎาคมจ่ายปช คณะกรรมการพิจารณา ม 41 กรณี ผู้ให้ -4 กค 61-15,052.00
10สิงหาคมปช พิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 1 สค 6111,452.00
11กันยายนปช อนุกรรมการพิจารณาจ่ายช่วยเหลือ ผู้ให้ 5 กย 6113,252.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 145,252.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 1,448.00 บาท