(33-01) สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5) 17 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 801,040.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.บจก.ช้างคลานเวย์.ปช.ชี้แจงแนวทางฯ30พย-1ธค60 (เนื่องจาก 33-04 งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมาตัด 33-01 เท่ากับ 1040 บาท) จัดร่วมกับเกียรติทนงศักดิ์ เป็นค่าอาหาร1,040.00
2เมษายนชม.ศปสง.เชียงใหม่.คก.สร้างการรับรู้.ง.1/2.61A00508 ในสัญญางวดที่ 1 จ่าย 147,603 แต่มีคืนเงินมาเนื่องจากดำเนินการเสร็จ คืนมา 4,365 บาท ดังนั้น งวดที่ 1 ในระบบจะตัดเพียง 143,238 บาท143,238.00
3พฤษภาคมชม.ศปสง.พะเยา.คก.สร้างการรับรู้.ง.1/2.61A00506120,000.00
4พฤษภาคมรร ดิเอมเพลส จัด ปช 5-6 พค 61159,000.00
5พฤษภาคมจ่ายปช ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและวางแผนความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 5-6 พค 6195,072.00
6มิถุนายนชม.ศปสง.พะเยา.คก.สร้างการรับรู้.ง.2/2.61A0050630,000.00
7มิถุนายนชม.ศปสง.เชียงใหม่.คก.สร้างการรับรู้.ง.2/2.61A00508 ในสัญญางวดที่ 2 จ่าย 36,901 แต่งวดที่ 2 ไม่มีกิจกรรมแล้วเนื่องจากจบไปในงวดที่ 1 เพราะฉะนั้น จะต้องจ่ายเพียงค่าตอบแทน เพียง 30,400 บาท30,400.00
8สิงหาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร.ปช.24สค.61-331-19311,089.00
9สิงหาคมปช สรุปการดำเนินงาน 24-25 สค61183,168.00
10สิงหาคมรร ดิเอมเพลส จัดปช 24-2561 ยอด246800 ตัด 33-01=38033 ตัด 33-02 =198568 +10199 = 208767 (ติดลบ10199 จะขอทอม 34-05 )38,033.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 801,040.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท