(33-03) สนับสนุนกลไกเขตฯพัฒนาศูนย์ประสานงานหลักฯภาคประชาชนและศูนย์50(5) จำนวน 1 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 300,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1เมษายนชม.กลไกศูนย์.คก.ความร่วมมือเครือข่า.ง.1/2.61A00505240,000.00
2มิถุนายนชม.กลไกศูนย์.คก.ความร่วมมือเครือข่า.ง.2/2.61A0050560,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 300,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท