(33-04) เวทีติดตาม/พัฒนาการทำงานปี 61 ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5)และศูนย์ประสานงานฯประชาชน 1 ครั้ง / ปี
งบประมาณหลังการปรับแผน : 225,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมจ่ายปช ชี้แจงแนวทางการทำงานและประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบหลักประกัน 30พย-1 ธค 60 91,240.00
2ธันวาคมรร ดิเอมเพลส จัดปช 30พย-1ธค60 (เกียรติทนงศักดิ์) ยอดโรงแรม 134800 บาท ตัด 33-04 = 133760 ที่เหลือไปตัด 33-01 = 1040133,760.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 225,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท