(34-02) รับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เชิงประเด็น ประเด็นตามนโยบายฯ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มชาติพันธุ์, ผู้ให้บริการ, ผู้รับบริการ) (MOU เนื้อหาประเด็นข้อเสนอเชิงวิชาการ เรียนรู้แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน คืนข้อมูลกลับพื้นที่ฯ)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 925,793.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์ปช เครือข่ายนักสื่อสารหลักประกัน 14-15 กพ 6139,885.00
2มีนาคมรร สวนทวีชล จัดปช 14-15 กพ 61164,600.00
3เมษายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สำนักงาน.ปช.รับฟังความคิดเห็น 4-5 เมย.61792.00
4เมษายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.รับฟังความคิดเห็น 4-5 เมย.6111,550.00
5เมษายนชม.มูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง.คก.รับฟังฯ.ง.1/2.61A00444360,000.00
6เมษายนจ่ายปช รับฟังความคิดเห็น ฯ เครือข่ายหน่วยบริการในระบบหลักประกัน ฯ 4-5 เมย 61 107,976.00
7มิถุนายนชม.มูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขง.คก.รับฟังฯ.ง.2/2.61A0044490,000.00
8สิงหาคมรร ดิเอมเพรส จัดปช 4-5 กค 61 ยอด 243140 ตัด 34-01 =92150 ตัด 34-02 =150990150,990.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 925,793.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท