(34-04) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 3 กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ จำนวน 3 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 82,792.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤษภาคมชม.บจก.เชียงรายแกรนด์รูม.ประชุม LTC.วันที่ 11 พฤษภาคม 256176,000.00
2พฤษภาคมจ่ายปช รับฟังความคิดเห็น การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ 11 พค 61 6,792.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 82,792.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท