(34-05) ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลรูปแบบกระบวนการการรับฟังฯ(ปี 60-61) และสรุปเนื้อหาประเด็นข้อเสนอเชิงวิชาการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 571,415.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มิถุนายนชม.นส.เกศสุดา.61A00592.งวดที่ 1/2380,800.00
2กันยายนชม.นส.เกศสุดา.61A00592.งวดที่ 2/295,200.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 476,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 95,415.00 บาท