(35-01) ประชุมพัฒนา/ติดตามงนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับเขต 1 ครั้ง / ปี
งบประมาณหลังการปรับแผน : 0.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท