(36-01) ประชุมกำกับ ติดตาม สร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC และพัฒนาขยายผลการดำเนินงาน LTC
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,036,261.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมรร แพร่นครา จัดปช ติดตาม LTC 29-20 ธค 6037,600.00
2พฤศจิกายนชม.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.สำเนาเอกสาร.ปช.21พย.60.ลำปาง6,600.00
3พฤศจิกายนจ่ายปช ติดตามและสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC 20พย60 ลป /27พย60 ชม 41,040.00
4ธันวาคมชม.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.สำเนาเอกสาร.ปช.LTC.4ธค.60.ดิเอ็มเพลส810.00
5ธันวาคมจ่ายปช ติดตามสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาว 7ธค60 5,632.00
6ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสารปช.LTC.วันที่ 7 ธันวาคม 25604,600.00
7ธันวาคมชม.โรงแรมดิเอ็มเพลส.ปช.LTC.วันที่ 4 ธค 6055,450.00
8ธันวาคมชม.โรงแรมเดอะปาร์ค.ปช.LTC.วันที่ 7 ธค 6032,350.00
9ธันวาคมชม.โรงแรมเดอะปาร์ค.ปช.LTC.วันที่ 7 ธค 60.ค่าเช่าห้องประชุม2,000.00
10ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร LTC.จังหวัดแม่ฮ่องสอน+เชียงราย8,800.00
11ธันวาคมจ่ายปช ติดตามและสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC 19 ธค60 น่าน /20 ธค 60 แพร่ 57,828.00
12ธันวาคมจ่ายปช พัฒนาขยายผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบLTC 4 ธค 6096,282.00
13ธันวาคมจ่ายปช ติดตามหารือแนวทางการดำเนินงาน LTC 6ธค 60 23,740.00
14ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสารปช.LTC.วันที่ 19 ธันวาคม 2560 // แพร่ 140 ชุด น่าน 140 ชุด12,320.00
15มกราคมรร อิมพีเรียล มส จัดปช LTC 27 ธค 6028,500.00
16มกราคมรร วังคำ ชร จัดปช LTC วันที่ 28ธค6060,000.00
17มกราคมจ่ายปช ติดตามหารือแนวทางการดำเนินงาน LTC 27 ธค 60 // จังหวัดแม่ฮ่องสอน21,390.00
18มกราคมจ่ายปช ติดตามหารือแนวทางการดำเนินงาน LTC 28 ธค 60 // จังหวัดเชียงราย 13,088.00
19กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.LTC.ลำพูน.02.02.20181,100.00
20กุมภาพันธ์รร น่านกรีนเลค จัดปช 29 มค61158,200.00
21กุมภาพันธ์ชม.นส.สิริภา.จ้างบันทึกรายงานกาประชุม.29 มกราคม 2561.น่าน3,600.00
22กุมภาพันธ์ปช ชี้แจงการดำเนินกองทุนLTC 29 มค61 จ น่าน47,674.00
23กุมภาพันธ์ชม.นายวิทย์.จ้างเหมาบริการบันทึกวิดีโอประชุม LTC.29 มกราคม 61.น่าน3,000.00
24กุมภาพันธ์จ่ายปช ติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแล LTC 2กพ61 22,910.00
25กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.LTC.16 กพ 61.(40ชุด*44บ)1,760.00
26กุมภาพันธ์ชม.โรงแรมดิเอ็มเพลส.ปช.LTC.16 กพ 6173,500.00
27กุมภาพันธ์ปช ติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการดูแลผู้สูงอายุ 16กพ616,720.00
28มีนาคมจ่ายปช ติดตามและหารือแนวทางการดำเนินงานLTC ร่วมกับCOC วันที่ 6 มีค 61 29,692.00
29เมษายนจ่ายปช หารือแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน LTC 24 เมย 61 3,377.00
30มิถุนายนรร ธาริน จัดปช LTC 16 พค 61 ยอด 85000 ตัด 36-02 =60257 ตัด 36-01 =2474324,743.00
31กรกฎาคมปช สรุปผลและติดตามการดำเนินงานLTC3กค6132,321.00
32สิงหาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิคดีไซน์.สำเนาเอกสาร LTC.ปช 8 สิงหาคม 61.ลำปาง.ใบสั่ง 33100019213,750.00
33สิงหาคมปช ติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาว 8 สค 61 ลำปาง 15,964.00
34สิงหาคมรร มันตรินี จัดปช ชร 21-22 สค 6145,700.00
35สิงหาคมจัดปช ติดตามผลการดำเนินงาน LTC ชร 21-22 สค 6119,776.00
36สิงหาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิคดีไซน์.สำเนาเอกสาร Ltc เชียงราย.ปช.21/8/60.331-19295,250.00
37กันยายนชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิคดีไซน์.สำเนาเอกสาร Ltc พะเยา.ปช.10/9/2561.331-1943840.00
38กันยายนชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิคดีไซน์.สำเนาเอกสาร Ltc น่าน.ปช.17/9/2561.331-1945525.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,008,432.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 27,829.00 บาท