(36-02) ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC กองทุนใหม่ และกำกับ ติดตาม สร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC
งบประมาณหลังการปรับแผน : 458,448.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน LTC ในอปท.พื้นที่ใหม่ ปี 61 -24พย60- 23,834.00
2กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารประชุม LTC.1 กพ 6133,400.00
3กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารประชุม LTC.1 กพ 61 (ถ่ายเพิ่ม)4,175.00
4กุมภาพันธ์จ่ายปช ชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานLTC1กพ61 38,052.00
5กุมภาพันธ์รร ดิเอมเพลส จัดปช 31มค-1กพ61205,600.00
6พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารประชุม LTC.16 พค.613,910.00
7พฤษภาคมจ่ายปช คก สร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC 16 พค 61 89,220.00
8มิถุนายนรร ธาริน จัดปช LTC 16 พค 61 ยอด 85000 ตัด 36-02 =60257 ตัด 36-01 =2474360,257.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 458,448.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท