(44-01) ประชุมจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรของอปท. ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้) จำนวน 50 แห่ง ๆละ 2 วัน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,000,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00290.งวดที่ 1/3800,000.00
2มีนาคมชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00290.งวดที่ 2/3150,000.00
3มีนาคมชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00290.งวดที่ 3/350,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,000,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท