(44-02) อบรมปฏิบัติการวิทยากรครูก.ระดับจังหวัดและระดับอำเภอของจังหวัดลำปาง รวม 100 คน 3 วัน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 788,263.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร.ปช.12-15 ธันวาคม 60.โรงแรมฮอลิเดย์การเด้น13,205.00
2ธันวาคมชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถ.ปช.12-15ธค.60.กองทุน12,500.00
3ธันวาคมชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถ.ปช.12-15ธค.60.กองทุน50,000.00
4ธันวาคมชม.บจก.สุวนะ.(โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น).ปช.12-15 ธค 60289,410.00
5ธันวาคมชม.จ่ายประชุม วิทยากร ครู ก 12-15 ธค.60 423,148.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 788,263.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท