(44-03) ประชุมปฏิบัติประเมินกองทุนฯ รวม 286 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 858,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่ายสมาคมพัฒนาพลเมืองเพื่อระบบสุขภาวะ สนับสนุน คก ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน 1/3443,680.00
2มกราคมจ่ายสมาคมพัฒนาพลเมืองเพื่อระบบสุขภาวะ สนับสนุน คก ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน 2/390,240.00
3กุมภาพันธ์ชม.จ่ายสมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00300.งวดที่ 1/2228,080.00
4พฤษภาคมชม.จ่ายสมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00300.งวดที่ 2/265,920.00
5พฤษภาคมจ่ายสมาคมพัฒนาพลเมืองเพื่อระบบสุขภาวะ สนับสนุน คก ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน 3/330,080.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 858,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท