(44-04) วิเคราะห์แบบประเมินกองทุนในจังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ แม่ฮ่องสอน จำนวน รวม 286 กองทุน( 572 ชุด)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 57,200.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่ายสมาคมพัฒนาพลเมืองเพื่อระบบสุขภาวะ สนับสนุน คก ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน 1/337,600.00
2กุมภาพันธ์ชม.จ่ายสมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00300.งวดที่ 1/219,600.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 57,200.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท