(44-06) ประชุมทีมวิทยากรครูก.เขต (คณะทำงานพัฒนากองทุนเขต ๑)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 60,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย ปช.คณะทำงานพัฒนาศักยภาพและประเมินผลกองทุนท้องถิ่น 12 ตค 6018,432.00
2พฤศจิกายนจ่ายประมวล ปาละก้อน ปช คณะทำงานครู ก ค.2/60 -22พย60- 9,425.00
3กุมภาพันธ์ชม.จ่ายสมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00300.งวดที่ 1/216,000.00
4กันยายนปช คณะทำงานพัฒนาประเมินผลกองทุน12,412.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 56,269.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 3,731.00 บาท