(44-07) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้วิทยากรครูกระดับจังหวัด ระดับอำเภอทำงานกันเป็นทีมและเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 8 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน รวมจำนวน 500 คน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,000,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00291งวดที่ 1/3800,000.00
2มีนาคมชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00291งวดที่ 2/3150,000.00
3มีนาคมชม.สมาคมพัฒนาพลเมือง.61A00291งวดที่ 3/350,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,000,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท