(45-01) กิจกรรมติดตามประเมินผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณโรคเรื้อรัง ระดับหน่วยบริการ และการนำข้อมูลไปใช้กำกับติดตามในระดับ จังหวัด/เขต เพื่อพัฒนากลไล การเข้าถึงบริการ SM/CM NCDs ระดับหน่วยบริการ/อำเภอ/8 จังหวัด รวมถึง การประชุมชี้แจงและระดมความคิด
งบประมาณหลังการปรับแผน : 417,188.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.ปช.NCD.วันที่ 1 ธันวาคม 2560.โรงแรมดิเอ็มเพลส34,006.00
2ธันวาคมรร ดิเอมเพลส จัดปช 1ธค6021,650.00
3มิถุนายนจ่ายปช ติดตามประเมินคุณภาพโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ 29 พค - 1 มิย 61 ยอด 122260 ตัด45-01=72260 ตัด45-03=5000072,260.00
4กรกฎาคมปช สรุปผลการบริหารจัดการโรคเรื้อรัง 16-17 กค 61191,272.00
5กรกฎาคมรร เดอะปาร์ค จัดปช 16-17 กค 6198,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 417,188.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท