(45-02) ประชุมเพื่อพัฒนากลไกการจัดสรรงบประมาณและการจัดเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการรองเท้าเบาหวาน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 94,344.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์จ่ายปช ชี้แจงแนวทงการเบิกจ่ายรองเท้าเบาหวาน 16 กพ 61 55,544.00
2มีนาคมรร เอมเพลส ปช ชี้แจงแนวทางเบิกจ่ายรองเท้าเบาหวาน 16กพ6138,800.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 94,344.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท