(45-03) การประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นการจัดสรรงบประมาณโรคเรื้อรังและอัตราตายสูง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 50,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มิถุนายนจ่ายปช ติดตามประเมินคุณภาพโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ 29 พค - 1 มิย 61 ยอด 122260 ตัด45-01=72260 ตัด45-03=5000050,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 50,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท